Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Performance for Life Oy (CrossFit 60100)
Y-tunnus: 2696004-2
Osoite: Yrittäjäntie 8
Postinumero: 60100
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelin: 0401613993
Sähköposti: info@crossfit60100.com


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Ville Ranta, hallituksen puheenjohtaja (Performance for Life Oy)
Osoite: Kärrääjänkatu 3, 60100, Seinäjoki
Puhelin: 0401613993
Sähköposti: info@crossfit60100.com


3. Rekisterin / henkilötietojen käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään CrossFit 60100:n asiakkaiden tunnistautumiseen ja
käyttöoikeuksien hallintaan, jäsenyyteen liittyvään tiedottamiseen, valmentamiseen liittyviin
toimintoihin, salin palveluiden markkinointiin sekä laskutukseen, asiakassuhteiden
ylläpitoon ja kehittämiseen.


4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa
tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, mahdollinen
alennusryhmään kuulumisen peruste, käyttäjätunnus, salasana, asiakkaan tekemät
harjoitteluun liittyvät kirjaukset ja järjestelmässä asiakkaan suorittamat harjoituksien
varauksiin liittyvät tapahtumat.


6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
jäsenyyssopimuksen tai muun valmennuksen täytäntöön panemiseksi,CrossFit 60100:n
asiakaspalvelun kehittämiseksi tai kirjanpitolain velvoitteiden täyttämiseksi.


7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.


8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Performance for Life Oy kerää ja tallentaa asiakkaan jäsenlomakkeessa ja WODconnectjärjestelmässä ilmoittamat tiedot. Tietoja voidaan luovuttaa Kisko Labs Oy:lle laskutusta ja
Lakeus Tilitoimisto Oy:lle kirjanpitoa varten.
Tietoja voidaan tätä vastaavalla tavalla siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka
käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen ja EU:n tietosuojaasetuksen 28 artiklan mukaiset vaatimukset täyttävän yhteistyösopimuksen perusteella.
Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
henkilörekistereissään.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin
laskutusyhteistyökumppanille ja tilitoimistolle. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai
ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää kryptattuja tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella.


9. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla,
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiset tiedot on suojattu rakenteellisilla toimenpiteillä.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.


10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Performance for Life Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.
Tietosuojaseloste on nähtävillä yrityksen kotisivuilla ( www.crossfit60100.com ).
Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkaita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.