Sopimusehdot ja vastuuvapautus

Nämä ehdot astuvat voimaan aikaisintaan 30.8.2019 tai heti, kun seuraava laskutusjakso
alkaa, eikä sopimuksen määräaikaisuus ole enää voimassa. Nämä ehdot korvaavat
aiemmin sovitut ehdot.


SOPIMUSEHDOT JA VASTUUVAPAUS: CrossFit 60100 (jäljempänä Sali)
1. Salin jäsenyydet ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko 1, 3, 6 tai 12 kuukautta.
Jäsenyys sisältää kaikki Salin ohjatut tunnit sekä kulkuoikeuden ilmoitettujen ehtojen
puitteissa sopimuskauden ajan. Sopimus on aina määräaikainen ja voimassa sovitun ajan.
Jäsenyyden voi tauottaa yhden kalenterikuukauden ajaksi veloituksetta. Sopimus uusiutuu
automaattisesti määräaikaisena ja irtisanominen sekä muut muutokset (esimerkiksi tauot
ja sopimuskauden pituuden muutokset) tulee tehdä 30 vuorokautta ennen haluttua
muutosta sähköpostitse osoitteeseen info@crossfit60100.com.


1.1 ”+12kk jäsenyys” laskutetaan kuukausittain. Kyseisen jäsenyyden ennenaikaisesta
irtisanomisesta veloitetaan 120€. Jäsenyyden voi irtisanoa veloituksetta, kun 12
kalenterikuukautta treenejä on maksettu.

2. Mikäli asiakas sairastuu, hän voi anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta.
Hyvitys anotaan sähköpostitse tai kirjallisesti ja anomuksen liitteenä tulee olla
lääkärintodistus. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Omavastuun
ylittävät vuorokaudet hyvitetään seuraavan laskun summasta niiden laskennallisella
arvolla. Hyvitystä ei makseta rahana. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.


3. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi paikkakunnalta muutto, voidaan
jäsenyys keskeyttää määräajaksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat.
Keskeytyksestä veloitetaan kertaluontoisena 50€ keskeytysmaksu. Keskeytystä
jäsenyyteen voi anoa kirjallisesti tai sähköpostina. Anomuksen liitteenä tulee olla kirjallinen
todiste olosuhteista. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.


4. Asiakkuus on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava
henkilöllisyytensä.

5. Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan kirjallinen hyväksyntä jäsenyyden
vahvistamiseksi.


6. Sali sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko määräaikaissopimuksen (1kk,3kk,6kk,
+12kk) ajan, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Mahdolliset hintojen muutokset
eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.


MAKSUEHDOT
7. Sopimuksen laskutus tapahtuu WODconnect-palvelun kautta. Erityistilanteet käsitellään
tapauskohtaisesti.


8. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus
asiakkaan WODconnect-palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edelleen
maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi perintätoimistolle, jolloin asiakas on
velvollinen suorittamaan perintäkulut. Sali voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella
maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta
asiakasta maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen
keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat
mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.


VASTUUVAPAUS
9. Harjoittelu Salin tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas on itse vastuussa
henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä vakuutuksistaan ja kaikesta muusta
vakuutusturvastaan liittyen esimerkiksi työ- tai elinkeinotoimintaansa tai sen
keskeytymiseen.


10. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla
vastuullaan, vapauttaen samalla Salin vastuusta asiakkuuden, jäsenyyden tai
harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai
rasitusvammoihin. Salin kurssit ja jäsenyydet eivät sisällä vakuutuksia.


11. Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille ennen harjoittelun aloittamista harjoitteluun
mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, esimerkiksi sairauksista tai vanhoista
urheiluvammoista. Asiakas sitoutuu informoimaan valmentajia harjoittelun aloittamisen
jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista
muutoksista. Asiakkaan informoitua valmentajia vammoistaan, pyrkii valmentaja
muokkaamaan harjoittelua paremmin henkilölle sopivaksi ottamatta kuitenkaan mitään
vastuuta henkilön nykyisistä tai tulevista vammoista tai loukkaantumisista.


12. Vastuuvapaus ei koske vahinkoa, jonka Sali aiheuttaa tahallisuudesta tai törkeällä
huolimattomuudella. Sali ei kuitenkaan vastaa yksittäisen työntekijän, asiakkaan tai
valmentajan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttamasta vahingosta, kun
vahinko on aiheutettu salin sääntöjen tai yleisten käytäntöjen tai lain vastaisesti.


Vastuuvapausesimerkit (ei-tyhjentävä)
Sali vastaa siitä, että Salin laitteet ja tilat ovat turvallisia käyttää valmennuksen ohjaamilla
tavoilla.
– Sali ei vastaa asiakkaan omaisuudesta yhteisissä tiloissa.
– Sali ei vastaa siitä, että asiakas käyttää laitteita saatujen ohjeiden ja yleisten käytäntöjen
vastaisesti.
Sali pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin toimintaan, sopimusehtoihin ja
lukujärjestykseen liittyen.